Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest VMA Design Michał Mackiewicz z siedzibą w Łodzi, ul. Trójskok 9 – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  • Zbieranie danych statystycznych na temat popularności strony u różnych grup Użytkowników Strony.
  • Kierowanie reklam i informacji do różnych grup Użytkowników Strony.
  • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 2. W serwisie wdrożono funkcje reklamowe Google Analytics oraz Facebook Ads pozwalające na zbieranie danych demograficznych i informacji o zainteresowaniach.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, adres poczty elektronicznej.

Podstawa przetwarzania danych

 1. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika Strony na stronie. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika Strony jest możliwość wysyłania spersonalizowanych wiadomości email oraz reklam za pośrednictwem mediów internetowych.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz realizacji funkcji reklamowych Google Analytics lub Facebook Ads podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta lub realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów Administratora.

Prawo kontroli, dostępu do treści i poprawiania swoich danych

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych, a po jej ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego, oraz w celach statystycznych, rozliczeniowych, np. dane podane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu przysługujących Administratorowi oraz w stosunku do niego.
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej można realizować poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: michal@zarabianienasniadanie.pl albo pisemnie na adres Administratora.

Polityka w zakresie plików cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 4. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 5. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 6. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.